СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.13/45.5

Ключові слова:

професійна підготовка, методологія, методологічні підходи, професійна (професійно-технічна) освіта, майбутні кваліфіковані робітники

Анотація

У статті здійснено спробу щодо розкриття проблеми методологічного обґрунтування професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Розглянуто методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників. Встановлено, що компетентнісний, особистісний, діяльнісний, системний, аксіологічний та акмеологічний підходи є універсальними, прогресивними та перспективними методологічними орієнтирами, які забезпечують ефективну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників до результативної професійної діяльності в умовах високотехнологічного інформаційного суспільства. На основі аналізу наукової літератури авторами визначено переваги виділених підходів та їхні основні характеристики. Зокрема встановлено, що компетентнісний підхід є не лише засобом оновлення змісту освіти, але й механізмом узгодження його з вимогами сучасності; особистісний ‒ сприяє становленню та вдосконаленню особистості майбутніх кваліфікованих робітників, яка самостійно формує власний досвід, прагне активно реалізувати свої можливості, здатна до усвідомленого та обґрунтованого вибору рішень у різних професійних ситуаціях; діяльнісний ‒ забезпечує організацію освітнього процесу на основі включення учнів до різних видів діяльності, які є значущими для майбутньої професії; системний ‒ розглядає професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників як відкриту, самостійну, своєрідну структуровану підсистему професійної освіти, яка має власну мету, завдання, принципи, функції, зміст, форми, засоби, технології та методи навчання; аксіологічний ‒ дає змогу перенести акцент на формування системи загальнолюдських та професійних цінностей майбутніх кваліфікованих робітників; акмеологічний ‒ передбачає актуалізацію творчого потенціалу учнів, підвищення їхньої професійної мотивації та мотивації досягнення успіху в будь-якій діяльності.

Посилання

Асташова Н.А. Концептуальные основы педагогической аксиологии. Педагогика. 2002. № 8. С. 8–13.

Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. Москва : Политиздат. 1981. 432 с.

Безносюк О.О. Сутність та складові професійної компетентності слухачів навчальних закладів системи професійно-технічної освіти. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогіка. 2015. Вип. 5. С. 146–153.

Бойко А.М, Дем’яненко Н.М. Методологія, теорія, практика – єдина система. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». 2019. Випуск 2(10). С. 13–17.

Бутківська Т.В. Ціннісний вимір соціалізації учнів. Педагогіка і психологія. 1997. № 1(14). С. 130–137.

Внукова О.М. Методологічні засади професійної освіти : навчальний посібник для студентів напрямів підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), 6.010104 Професійна освіта (Дизайн). Київ : КНУТД, 2015. 198 c.

Деркач А.А., Кузьмина Н.В. Акмеология – наука о путях достижения вершин профессионализма. Москва : РАУ. 1993. 23 с.

Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования. Высшее образование сегодня. 2003. № 5. С. 34–42.

Зимняя И.А. Компетентностный подход. Каково его место в системе современных подходов к проблемам образования? Высшее образование сегодня. 2006. № 8. С. 20–26.

Каган М.С. Системный подход и гуманитарное знание. Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1991. 384 с.

Качалова Л.П. Возрастная психология с основами возрастной педагогики: Личностная педагогика : учеб. пособие для студ. пед. вузов. Шадринск : ШГПИ, 2001. 149 с.

Кокарева А.М. Методологічні засади професійної підготовки інженерів в технічних університетах. Вісник Національного авіаційного університету. Серія Педагогіка, психологія : збірник наукових праць. 2015. № 6. URL: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/view/10202 (дата звернення: 15.07.2021).

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О.В. Овчарук. Київ : «К.І.С.», 2004. 112с.

Котлярова Ирина Олеговна. Теоретические основы личностно ориентированного повышения профессионально-педагогической квалификации работников образования: дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01: Челябинск, 1999. 341 c.

Кузьмина Н.В., Пожарский С.Д., Паутов Л.Е. Акмеология качества профессиональной деятельности специалиста : монография. Санкт-Петербург : Евразийский открытый институт. 2008. 376 с.

Наукові підходи до педагогічних досліджень : колективна монографія / за заг. ред. В.І. Лозової. Харків : Вид-во Віровець А.П. «Апостроф», 2012. 348 c.

Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. Москва : СИНТЕГ. 2007. 668 с.

Огнев’юк В.О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. Київ : Знання України, 2003. 450 с.

Пальчевський С.С. Акмеологія – поклик майбутнього. Акмеологія в Україні: наукове видання. 2010. № 1. С. 7–14.

Побірченко Н.С. Компетентнісний підхід у вищій школі : теоретичний аспект. Освіта та педагогічна наука. 2012. № 3. С. 24–31.

Пономарьова Н.О. Методологічні засади підготовки майбутнього вчителя інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності. Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». Харків, 2018. Вип. 59. С. 32–43.

Радкевич В.О. Модернізація професійної освіти і навчання в контексті євроінтеграції: науковий супровід. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів XI Всеукраїнської науково-практичної конференції до 25-річчя НАПН України (Київ, 29 березня – 13 квітня 2017 р.) / за заг. ред. В.О. Радкевич. Київ : Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2017. С. 27–32.

Рудик Г.А., Булах Л.О. Современная стратегия и тактика ПТО – отвечает вызовам глобализации. Методология профессионального образования: материалы международной научно-практической конференции, посвященной А.М. Новикову / под науч. ред. Т.Ю. Ломакиной. (Москва, 1 декабря 2016 г.). Москва : ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 2016. С 137–143.

Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика. Москва : Академия, 2001. 480 с.

Философский энциклопедический словарь. Москва : Советская Энциклопедия, 1983. 836 с.

Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2006. 352 с.

Фрицюк В.А. Методологічні підходи до вивчення проблеми професійного саморозвитку майбутнього фахівця. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2017. № 6. С. 160–167.

Хуторской А.В. Ключевые компетенции: технология конструирования. Народное образование. 2003. № 5. С. 55–61.

Шабанова Ю.О. Системний підхід у вищій школі : підруч. Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2014. 120 с.

Юдин Э.Г. Системный поход и принцип деятельности: методологические проблемы современной науки. Москва : Наука, 1978. 391 с.

Ягупов В.В. Ключові компетентності: поняття, сутність, зміст, кваліфікація та вимоги до випускників професійно-технічної освіти. Науковий вісник Ін-ту ПТО НАПН України. 2012. № 4. С. 12–19.

Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. Москва : Сентябрь, 1996. 96 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09