Anna Kanios

Anna Kanios
Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland

Doctor of Science (Pedagogy), Profesor

Scientific interests: social work, professional career, unemployment, migrants to the European market.

 

MAIN WORKS

Kanios A. (2019).Wspólpraca międzyinstytucjonalna w sektorze pomocy społecznej warunkiem inkluzji osób i rodzin, W: E. Jówko (red.) Instytucjonalne uwarunkowania inkluzji społecznej.Synergia działań, Siedlce: UPH w Siedlcach.

Kanios A., Czechowska-Bieluga M., Weissbrot-Koziarska A., Zielińska P., Lada A., (2019). Młodziez wobec zjazwiska wykluczenia społecznego, W: R. Bera, S.M.Kwiatkowski (red.) Młodziez wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym, Warszawa: Wyd. APS.

Kanios A. (2019). Współpraca miedzy instytucjami w sektorze pomocy społecznej (2014-2020). Szanse i ograniczenia. Human Studies. Series of Pedagogy, Nr 9/41.

Kanios A. (2019). Opinie młodzieży studenckiej na temat zagrożeń funkcjonowania społecznego osób starszych, Annales UMCS. Sectio J: Pedagogika I Psychologia Nr 3. 

Kanios A. (2018). System wartości i postawy rodziców wobec dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym - perspektywa badawczaW. Danilewicz, J. Nikitorowicz, M. Sobecki (red.), Ku życiu wartościowemu. Idee - koncepcje - praktyki, Kraków: Impuls, tom II

Kanios A. (2018). Social competences of social employees working with families at risk of social exclusion, W: M. Przybysz-Zaremba, W. Ziarek (red.) Family. Tasks – help – support. Selected aspects, Vilnius: Mykolas Romeris University, s. 213-228.

Kanios A. (2018). Praca socjalna z osobami starszymi i opieka geriatryczna jako wyzwanie współczesności, „Annales UMCS sectio J, Nr 1.

Kanios A. (2018). Przekonania pracowników zawodów pomocowych na temat osób starszych, "Polityka Społeczna", Nr 9.

Kanios A. (2017). Nastawienie na zmianę pracowników sektora pomocy społecznej – opór czy transgresja?, W: B. Kromolicka, A. Jarzębińska (red.) O (wyzwaniach) współczesnej pracy socjalnej. Nowe problemy – zmiana- transgresja, Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kanios A. (2017).Postawy rodziców zagrożonych wykluczeniem społecznym wobec dzieci, W: B. Szluz, A. Szluz, M. Urbańska (red.), Współczesna rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym. Przemiany-wsparcie-rozwój, Rzeszów: Wyd. UR.

Kanios A. (2017). The distinguishing features of the professional circumstances of social workers in Poland in the context of difficult situations experienced, Biuletin of Zhytomyr Ivan Franko State University. Series of Pedagogy, Nr 5 (91).

Kanios A. (2017). Zagrożenie wypaleniem zawodowym pracowników socjalnych – porównanie środowiskowe, Annales UMCS. Sectio J, Nr 4.