Oresta Karpenko

Oresta Karpenko
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Ukraine

Doctor of  Science (Pedagogy), Associate Professor

Scientific interests: history of education in Austria, Germany, Poland, socio-pedagogical aspects of educational work with children and young people, child care, comparative pedagogy.

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1841-882X  

ResearcherID: https://publons.com/researcher/2354981/oresta-karpenko/

Google profile: https://scholar.google.com.ua/citations?user=5-MlZhoAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 

MAIN WORKS

Chepil M., Karpenko O. The foster family in Poland, a custodial and educational environment (XX – the early XXI centuries). The History of the Family. 2019 (RHOF) DOI: https://doi.org/10.1080/1081602X.2019.1669208  (Skopus: 0.866; Web of Science (JIF): 1.373)  

Czepil M., Karpenko O., Revt A., Іstomina K. Formation of students’ ethnic tolerance in institutions of higher education. Advanced Education. 2019. № 12. P. 114–119. DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.168675  (Web of Science: Emerging Sources Citation Index)

Karpenko O. Organisational and pedagogical principles of child care in Halychyna (1900-1939). Science and education. Odessa, 2017. № 2. P. 37–42. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-2-7 (Web of Science: Emerging Sources Citation Index)

Wierzejska J., Karpenko O. Wizja kariery zawodowej młodzieży polskiej i ukraińskiej kończącej studia pedagogiczne : monografia. Kraków: Impuls, 2015. 264 s. [in Polish]

Karpenko O. Child custody in Poland: historical and pedagogical aspect: monograph. Drohobych: DDPU I.Franka, 2017. 658 p. [in Ukrainian]

Karpenko O., Buklov Yu. National-patriotic upbringing of student youth in the after-school hours (1991-2018): monograph. Drohobych: Kolo, 2019. 192 p. [in Ukrainian]

Karpneko O., Yatsiv O. Pedagogical ideas of Mykola Shlemkevych (1894-1966): monograph. Drohobych: Posvit, 2019. 232 p. [in Ukrainian]

Aktualne problemy edukacji na Ukrainie, red. Marija Czepil, Oresta Karpenko. Analles UMCS. Sectio J: Pedagogia i Psychologia. 2019. Vol. 32(1). 182 s. URL: https://journals.umcs.pl/j/issue/view/471 

Axiological Reflections on Education. Lubelski Rocznik Pedagogiczny / Ed. M. Czepil, Oresta Karpenko, A. Żukowska. T. XXXVII, z.2. 2018. Lublin, 2018. 226 S. 

Karpenko O. Formation of a Preschooler’s Spiritual Personality Through the Prism of Ukrainian Pedagogy. Axiological Reflections on Education. Lubelski Rocznik Pedagogiczny / Edited by M. Czepil, O. Karpenko, A. Żukowska. T. XXXVII, z.2. 2018]. Lublin, 2018. S. 29–39.

Karpenko O. Polskie doświadczenia w opiece nad dziećmi w latach 1945 – 1973 dla współczesnej Ukrainy: wybrane problemy. Studia Kultorowo Edukacyjne. Lublin 2017. T.XII. Nr 1. S.99–106.

Karpenko O. Sławiński P. Działalność opiekuńczo-wychowawcza Towarzystwa Gniazd Sierocych w świetle organu prasowego "Gniazda Sieroce" z lat 1911-1916. In: Zachować dla przyszłości. Sprawy szkolnictwa, oświaty i opiekiu w przekazie prasowym XIX i początków XX wieku, pod redakcją Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego. Łódź, 2018. S.185–197.

Karpenko O. Social orphanhood in Ukraine: modern challenges. Roczniki Socjologii RodzinyStudia socjologiczne oraz interdyscyplinarne. Rodzina wieloproblemowa / Red. naukowa. A. Kotlarska-Michalska, Monika Frąckowiak-Sochańska. 2017. T. XXVI – XXVII. S. 143–165.

Karpenko O., Krasińska I. Kształcenie zawodowe młodzieży wiejskiej w Galicji na łamach «Przodownicy» (1899–1912). Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bespieczeństwa. 2018. № 2(39). S. 403–416.  

Yatsiv O., Karpenko O. Ethnopedagogical and ethnopsychological frameworks for shaping the character in a Ukrainian child in the heritage of Mykola Shlemkevych. Analles UMCS. Sectio J: Pedagogia i Psychologia. 2019. Vol. 32(1). P. 171–182. DOI: https://doi.org/10.17951/j.2019.32.1.171-182

Karpenko O. Hermann Gmeiner – the founder of SOS-Children’s Village. Людинознавчі студіїСерія «Педагогіка». 2019. Вип. 8(40). С. 158–172. DOI: https://doi.org/10.24919/2413-2039.8/40.164446

Karpenko O. Pedagogiczne zasady funkcjonowania SOS-Wiosek Dziecięcych na Ukrainie. Молодь і ринок. 2019. № 5 (172). С. 22–28. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2019.170981

Карпенко О. Значення джерельної бази в методології історико-педагогічного дослідження з проблеми опіки над дітьми. Педагогічний альманах. Херсон, 2018. Вип. 83. Т. 1. C. 24–28. URL: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_83/part_1/6.pdf

Карпенко О. Інтерпретаційні джерела педагогічної історіографії проблеми опіки над дітьми у Польщі. Педагогічна освіта: теорія і практика. Камʼянець-Подільськ, 2018. Вип. 25. Т. 1. C. 71–76. DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2018–25.71-76

Карпенко О. Передумови становлення форм опіки над дітьми Польщі (історико-педагогічний аспект). Молодь і ринок. 2019. № 3. С. 23–27. DOI: https://doi.org/10.24919/2308­4634.2019.166132

Karpenko O. Педагогічні аспекти опіки над дітьми у країнах Європейського Союзу. Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland, Interrnational Multidiscyplinary Conference, 19-20 October 2018, Wolomin Republic of Poland. Wolomin: Izdenieciba «Baltija Publishing», 2018, S. 24–27.

Карпенко О., Чепіль М. Методологічні засади дослідження опіки над дітьми у Польщі. Pedagogy in EU Countries and Ukraine at the Modern Stage: Proceedings of International Scientific & Practical Conference, December 21–22, 2018. Baia Mare, Romania: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. P. 13–16.

Карпенко О., Чепіль М. Опіка і виховання дітей у соціально-педагогічному дискурсі Польщі. Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities: Proceedings of II International scientific conference, 22 February 2019. Kaunas, Lithuania: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. Р. 267–269.