ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • Тетяна МОТУЗ Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» http://orcid.org/0000-0001-9339-5985
  • Віктор ШВИДУН Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» http://orcid.org/0000-0002-5450-9043

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.13/45.8

Ключові слова:

інновація, система освіти, інноваційні педагогічні технології, відкрита модель освіти, автономія закладів освіти, трансформація, модернізація

Анотація

У статті здійснено аналіз сучасного стану системи освіти України та виокремлено завдання щодо її подальшої модернізації й інноваційного розвитку на основі нормативних документів (Закон України «Про повну загальну середню освіту», «Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи», «Державний стандарт базової середньої освіти»). Відзначається необхідність трансформації ролі вчителя – від єдиного джерела інформації до коуча, фасилітатора, тьютора, модератора й активного використання інноваційних технологій у навчальному процесі в контексті гарантованого розвитку та становлення особистості здобувача освіти. Акцентується увага на необхідності запровадження інноваційних форм і методів організації освітнього процесу, зокрема для вирішення суперечностей між очікуваннями держави, суспільства стосовно підготовки здобувачів освіти й реальним станом речей. Здійснено аналіз типів педагогічних технологій, виокремлено і проаналізовано етапи реалізації навчання – адаптаційний, мобільно-дослідницький та науково-дослідницький. Обґрунтовується теза про доцільність використання в запровадженні інновацій у систему освіти відкритої моделі освіти, оскільки особливості, притаманні їй (зокрема, використання спеціалізованих технологій, економічна ефективність, гнучкість, модульність, паралельність, асинхронність, нова роль викладача та здобувача освіти тощо), сприятимуть швидкому реагуванню на зміни в соціально-економічній ситуації, пристосуванню до індивідуальних та групових освітніх потреб і запитів. Проаналізовано основні завдання, сформульовані для педагогів Західної Європи, висловлено авторське бачення пріоритетних завдань щодо гуманоцентричної переорієнтації освіти України в цілому з акцентуванням уваги на плюралізації форм організації навчання. Розглянуто питання автономії навчальних закладів – фінансової, управлінської, педагогічної. Відзначається, що управління інноваційними процесами в системі освіти має бути спрямовано на забезпечення самостійності освітньої галузі з власними механізмами фінансування, управління, функціонування та розвитку. Розроблено конкретні пропозиції щодо вдосконалення системи управління інноваційними процесами в системі освіти в Україні, зроблено висновок про необхідність переходу від використання педагогами педагогічних методик до використання педагогічних технологій.

Посилання

Гриньова В. Модернізація національної освіти на засадах компетентнісного підходу: поняттєво-термінологічний апарат і суть проблеми. Рідна школа. 2016. № 4. С. 20–24.

Мотуз Т.В. Ґенеза інноваційної діяльності закладів освіти Дніпропетровщини (кінець ХХ – початок ХХІ століть). Інноваційна педагогіка. 2020. № 21. С. 53–59.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 20.07.2021).

Педагогічні технології в підготовці вчителів : навч. посіб. / за заг. ред. І.Ф. Прокопенка. Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2018. 457 с.

Прошкін В.В. Педагогічна технологія реалізації навчання, заснованого на дослідженнях. Педагогічні технології в сучасних наукових дослідженнях: досвід та інновації : монографія. Старобільськ, 2017. С. 271–295.

Пуховська Л.П. Професійна освіта та інновації: досвід країн Європейського Союзу. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. 2017. № 14. С. 124–130.

Швидун В.М. Підготовка майбутніх учителів до використання педагогічних технологій у контексті нової української школи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 70. Т. 4. С. 50–53.

Rahmatova F. Methods of innovation technologies in primary education. lnternational Journal of Advanced Science and Technology 2020. Vol. 29. № 5. URL: https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1049

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09