ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.13/46.1

Ключові слова:

методична компетентність, педагогічні умови, заклад дошкільної освіти

Анотація

У статті розглядається методична компетентність як одна з важливих складових професійної діяльності вихователів закладів дошкільної освіти. Підвищення рівня сформованості даної компетентності передбачає розробку та впровадження педагогічної моделі розвитку методичної компетентності вихователів закладів дошкільної освіти. Зазначено, що розробка дійсно ефективної педагогічної моделі вимагає вивчення реального рівня сформованості методичної компетентності вихователів закладів дошкільної освіти. Виокремлено дві групи педагогічних умов розвитку методичної компетентності вихователя закладу дошкільної освіти в процесі його педагогічної діяльності: організаційні: створення стимульного середовища, яке містить інформаційний простір, матеріально-технічне забезпечення, спрямовані на оволодіння педагогами сучасними освітніми технологіями; здійснення диференційованого цілісного методичного супроводу професійної діяльності вихователя; структурування процесу підвищення кваліфікації педагогів відповідно до вихідного рівня їхньої компетентності через створення індивідуального маршруту, участі в мережевих спільнотах, підсилення ролі моніторингу ефективності підвищення кваліфікації працівників освіти; особистісні: розвиток ціннісного ставлення до педагогічної діяльності на основі інтеграції особистісної позиції вихователя і наявних у нього загальнокультурних, психолого-педагогічних, методологічних і методичних знань, актуалізації його індивідуального досвіду; включення вихователя в активну творчу взаємодію в системах «вихователь – дитина», «вихователь – вихователь», «вихователь – вихователь-методист (або інша особа, яка здійснює супровід методичної діяльності в закладі дошкільної освіти)», «вихователь-батьки» на основі «суб’єкт-суб’єктних» відносин; рефлексія педагогічних дій на різних етапах діяльності (самоаналіз і самооцінка). Передбачається, що визначені педагогічні умови у сукупності впливають на трансформацію освітнього середовища, удосконалення цього напряму забезпечує результативність процесу розвитку методичної компетентності вихователів закладів дошкільної освіти.

Посилання

Алексєєнко-Лемовська Л. В. Методична компетентність вихователів закладів дошкільної освіти як складова професійної компетентності. Людинознавчі студії : зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка». 2018. № 7/39. С. 13–26. doi: 10.24919/2313-2094.7/39.140926

Bakhmat N., Dudka T., Liubarets V. Multimedia education technologies usage as the condition for quality training of the managers of socio-cultural activity. Information Technologies and Learning Tools. 2018. № 2. Р. 98–109. doi: 10.33407/itlt.v64i2.2027

Басюк У. С., Коваленко О. В. Методичний супровід використання інноваційних технологій. Молодий вчений. 2021. № 4(92). С. 30–34. doi: 10.32839/2304-5809/2021-4-92-7

Богуш А. М. Вимірюємо якість дошкільної освіти: методична спрямованість. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. 2022. Вип. 1(138). С. 7–16. doi: https://doi.org/10.24195/2617-6688-2022-1-1

Denha N., Kyrylenko K., Syvokhop E., Yermakova S., Stepanchenko N., Bilanych H. Methodical Work as a Means of Developing Professional Reflection of Teachers. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2022. Т. 14(2). С. 363–392. https://doi.org/10.18662/rrem/14.2/586

Дурманенко О. Л. Теоретичний аналіз поняття «педагогічні умови» в контексті моніторингу виховної роботи у вищому навчальному закладі. Молодь і ринок. 2012. № 7(90). С. 135–138.

Жорова І. Я. Сучасні технології розвитку професіоналізму педагогів у системі післядипломної освіти України. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Педагогічні науки. 2019. № 1. С. 96–103. doi: 10.31651/2524-2660-2019-1-96-103

Kunter M., Klusmann U., Baumert, J. & Richter D. Professional Competence of Teachers: Effects on Instructional Quality and Student Development. Journal of Educational Psychology. 2013. № 105(3). Р. 805–820. doi: 10.1037/a0032583

Литвин А., Мацейко О. Методологічні засади поняття «педагогічні умови». Педагогіка і психологія професійної освіти. 2013. № 4. С. 43–63.

Марусинець М. М. Педагогічні умови та засоби формування професійної рефлексії майбутніх учителів початкових класів. Гірська школа Українських Карпат. 2015. № 12–13. С. 196–198. doi: 10.24195/2414-4665-2016-10-16

Набока О. Г., Демченко М. О. Методична компетентність вихователів дошкільних навчальних закладів: теоретичний аспект. Молодий вчений. 2017. № 10.1(50.1). С. 45–48.

Панфілов Ю., Фурманець Б. Компетентнісний підхід в освіті: досвід, проблеми, перспективи. Теорія і практика управління соціальними системами. 2017. № 3. С. 55–67. doi: https://doi.org/10.20998/%25x

Сирова Ю. В. Методична компетентність вихователів закладів дошкільної освіти як фактор становлення їх професіоналізму. Педагогічні науки. 2018. Вип. LXXXІV. Т. 2. С. 164–168.

Skrinjarić B. Competence-based approaches in organizational and individual context. Humanities and social sciences communications. 2022. № 9. Р. 1–12. doi: 10.1057/s41599-022-01047-1

Sharmahd N., Peeters J., Bushati M. Towards continuous professional development: Experiencing group reflection to analyse practice. European Journal of Education. 2018. № 53(1). Р. 58–65. doi: 10.1111/ejed.12261

Толочко С. Методологія формування науково-методичної компетентності викладачів у післядипломній педагогічній освіті. ΛΌГOΣ : збірник наукових праць. 2020. С. 47–50. doi: 10.36074/21.08.2020.v2.17

Фесенко О. С. Дослідження феномена «професійна компетентність» вчителя у науковій літературі. Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. 2015. Вип. 32(365). С. 133–138.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31