ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.13/46.2

Ключові слова:

майбутні вчителі, проектні технології, освітній процес

Анотація

У статті визначено етапи впровадження проектних технологій в процесі підготовки майбутніх учителів: пошуковий, аналітичний, практичний, презентаційний та контрольний, поетапне виконання яких забезпечує ефективність виконання проекту. Здійснено аналіз вимог щодо реалізації проектної технології в освітньому процесі підготовки майбутніх учителів, що характеризуються наявністю значущої проблеми та практичністю отриманих результатів, самостійною освітньою діяльністю, чітким структуруванням змісту проекту, обов’язковим представленням результатів роботи. Досліджено види проектів, які ефективно реалізовуються в освітньому процесі підготовки майбутніх вчителів, а саме: за видом освітньої діяльності, за предметно-змістовим напрямком, за кількістю учасників, за тривалістю виконання. В ході підготовки майбутніх учителів нами здобуто успішний досвід реалізації проектної технології. З цією метою удосконалено зміст навчальної дисципліни «Методика навчання (за фахом)» шляхом введення практичного заняття «Методика застосування проектних технологій навчання», завдання якого передбачали б виконання певного навчального проекту. Тематика запропонованих проектів перекликалася із тематикою навчальних проектів, що пропонуються в навчальній програмі конкретного предмету закладу середньої освіти. Це дало змогу залучити майбутніх учителів до проектної діяльності та самостійно реалізувати навчальний проект, який передбачено в програмі навчального предмету, проаналізувати можливі проблемні моменти під час виконання його учнями. Зроблено висновки, що впровадження проектних технологій спричиняє певні проблеми: недостатній для виконання проекту рівень теоретичних знань і практичних умінь з дисципліни; нерозуміння учасниками проекту мети та завдання, що унеможливлює його якісне виконання; недостатня мотивація деяких учасників освітнього процесу щодо виконання такого виду діяльності; ускладненість досягнення мети проекту через недостатній рівень матеріально-технічної бази закладу. Також встановлено, що реалізація даної технології має певні переваги: стимулює здобувачів освіти до освітньої діяльності дослідницького характеру щодо вирішення практично значущих професійних проблем, посилює їхню мотивацію до роботи на занятті, активізує їх самостійну роботу, зокрема навчає самостійно бачити та вирішувати проблему, приймати рішення, прогнозувати результати прийнятих рішень та їх наслідки.

Посилання

Бондар С., Момот Л., Липова Л., & Головко М. (2003). Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті. Рівне : Тетіс.

Войтович О., &Сергієнко В. (2017). Виконання студентами – екологами технологічних проектів із використанням хмарних технологій. Педагогічний часопис Волині. Луцьк, СНУ імені Лесі Українки. 4(7). 45–50.

Ісаєва Г. Метод проектів – ефективна технологія навчання. URL: http://osvita.ua/school/method/technol/1415/

Навчальні програми для 5–9 класів. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-5-9-klas

Педагогічні технології в підготовці вчителів : навчальний посібник. (2018) / за ред. І. Ф. Прокопенка. 3-тє вид., допов. і перероб. Харків : ХНПУ.

Теорія і методика трудового навчання : монографія. (2003) / за ред. О. М. Коберника. К. : Наук. світ.

Horbatiuk R., Voitovych O., & Voitovych I. Formation of project competence of future environmentalists. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020). Kryvyi Rih, Ukraine, May 20–22, 2020. E3S Web of Conferences. 2020. Volume 166. Article 10026. URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_10026/e3sconf_icsf2020_10026.html ; DOI: 10.1051/e3sconf/202016610026

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31