ЦИФРОВІЗАЦІЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Ніна СЛЮСАРЕНКО Херсонський державний університет http://orcid.org/0000-0002-9215-5936
  • Марія СОТЕР Первомайський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова http://orcid.org/0000-0002-4626-0137

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.13/46.7

Ключові слова:

цифровізація освіти, іншомовна підготовка, цифровізація іншомовної підготовки, цифровізація іншомовної підготовки у технічних закладах вищої освіти України

Анотація

У статті представлено трактування поняття «цифровізація іншомовної підготовки здобувачів технічних закладів вищої освіти», яке розглядається як складний процес формування засобами іноземної мови із активним залученням цифрових ресурсів здатності майбутніх фахівців технічних галузей здійснювати високоефективне взаєморозуміння і взаємодію з іноземними співрозмовниками (в Україні і закордоном), як для особистих, так і професійних цілей, в усній і письмових формах; можливості аналізувати й використовувати різного роду науково-технічну інформацію, яка представлена в англомовних джерелах відповідних галузей, задля її подальшого застосування у професійній діяльності; здатності користуватись різного роду електронними словниками (друкованими та електронними) тощо. Виокремлено дієві інструменти, які дозволяють інтенсифікувати процес цифровізації іншомовної підготовки: системи управління навчанням (Learning Management Systems); синхронні (synchronous tools) та асинхронні засоби (asynchronous tools); цифрові засоби діагностування результатів навчальної діяльності й встановлення зворотного зв’язку; віртуальна реальність та ін. Акцентовано, що оптимізація процесу іншомовної підготовки здобувачів вищої освіти через залучення цифрових ресурсів дозволить комплексно реалізувати когнітивний, комунікативний, цифровий, мотиваційний, культурний, соціокультурний, творчий, креативно-інноваційний потенціал особистості, що сприятиме формуванню у здобувачів активної життєвої позиції, забезпечить їх успішну соціалізацію і професіоналізацію та підвищить конкурентоспроможність на глобалізованому ринку праці. Схарактеризовано переваги імплементації цифрових ресурсів у процес іншомовної підготовки здобувачів технічних закладів вищої освіти України.

Посилання

Арешонков В. Цифровізація вищої освіти: виклики та відповіді. Вісник НАПН України, 2020. Вип. 2(2). С. 1–6. URL: https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-13-2

Биков В., Спірін О., Пінчук О. Сучасні завдання цифрової трансформації освіти. Вісник кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», 2020. Вип. 1. С. 27–36. URL: https://doi.org/10.35387/ucj.1(1).2020.27-36

Кохановська О., Слюсаренко Н. Сутність та складові цифрового інтелекту особистості. Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2020. Вип. 46. С. 40–48.

Краус К. М. Імперативи формування цифрової освіти в Україні. Управління соціально-економічними трансформаціями у сучасному місті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 27 лютого 2018. Київ : КУБГ, 2018. С. 49–51.

Програма з англійської мови для професійного спілкування. Колектив авторів : Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко, І. І. Зуєнко. К.: Ленвіт, 2005. 119 с.

Сисоєва С. Педагогічні аспекти цифровізації освіти. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Серія : Педагогічні науки. 2021. № 4(69). С. 24–32.

Собченко Т. М. Особливості навчання студентів-філологів в умовах інформатизації та цифровізації вищої освіти. Professional Education: Methodology, Theory and Technologies, 2021. Вип. 13. С. 278–290.

Сотер М. Відеоконференція як засіб іншомовної підготовки студентів. Гірська Школа Українських Карпат. 2020. Вип. 22. С. 135–138. URL: https://doi:10.15330/msuc.2020.22.135-138

Потюк І. Є. Використання цифрових технологій в навчальному середовищі закладів вищої освіти: офлайн та онлайн формати. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. Острог : Вид-во НаУОА, 2021. Вип. 11(79). С. 219–221.

Slyusarenko N. V., Soter M. V. Modern means of students’ foreign language training of technical higher education institutions of Ukraine. Education in the 21st Century: International scientific-methodological review. Yerevan : YSU Press, 2020. No 1(3). Рр. 138–148.

Soter M. Using Zoom in Ukrainian technical higher education institutions. Modern approaches to the introduction of science into practice: the X-th International scientific and practical conference. Abstracts of X International Scientific and Practical Conference (San Francisco, USA; 30–31 March 2020). San Francisco, USA 2020. Pp. 100–101.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31