СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ КОБЗАРСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.13/47.2

Ключові слова:

моделювання, структурна модель, патріотичне виховання, учнівська молодь, кобзарство

Анотація

Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню та розробці структурної моделі патріотичного виховання учнівської молоді засобами кобзарства. Окреслено проблемне поле та актуальність вибраної теми, узгоджено мету та останні дослідження з питань моделювання у педагогічному процесі. В статті детально та різносторонньо охарактеризовано зміст основних понять статті, а також розроблено авторське тлумачення феномену моделі у науково-педагогічному контексті. Виконано аналіз останніх наукових праць з проблем патріотичного виховання учнівської молоді. Здійснено огляд актуальних дисертаційних праць, в яких висвітлюється сутність моделювання у контексті педагогічних досліджень. Визначено роль та місце моделювання в сучасній педагогічній науці як невід’ємного компоненту досліджень. Виявлено види моделей та їх призначення, визначено їх функції. В статті подано графічне зображення розробленої структурної моделі патріотичного виховання учнівської молоді засобам кобзарства, у якій відображено внутрішні процеси, взаємозв’язки та взаємовпливи. Подано опис кожного блоку представленої в статті структурної моделі (усього чотири блоки – цільовий, методологічний, процесуально-змістовий та результативний), теоретично обґрунтовано доцільність створення структурної моделі в реалізації завдань патріотичного виховання учнівської молоді засобами кобзарства. Описано форми, методи, технології та засоби патріотичного виховання учнівської молоді засобами кобзарства, аргументовано доцільність її використання. Визначено роль педагогічних умов у розробці та провадженні структурної моделі патріотичного виховання учнівської молоді засобами кобзарства. Сформульовано висновки по статті та перспективи подальшого розвитку теми щодо моделювання патріотичного виховання учнівської молоді засобами кобзарства в передових наукових дослідженнях та публікаціях.

Посилання

Бабій І. В. Моральне виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07. Умань, 2012. 22 с.

Гончаренко С. Ц. Український педагогічний словник : довідник. Київ : Либідь, 1997. 376 с.

Делікатна Н. М. Формування конструктивно-проєктивних умінь у майбутніх учителів початкової школи : дис. … к. пед. наук : 13.00.09. Тернопіль, 2021. 234 с.

Дубасенюк О. А. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. 436 с.

Жаровська О. П. Патріотичне виховання студентів в освітньо-виховному середовищі педагогічного університету : дис. … к. пед. наук : 13.00.07. Вінниця, 2015. 290 с.

Кондрашова Л. В., Лаврентьєва О. О., Зеленкова Н. І. Методика організації виховної роботи в сучасній школі : навчальний посібник. Кривий Ріг : КДПУ, 2008. 187 с.

Кондрашова Л. В. Превентивна педагогіка : навчальний посібник. Кривий Ріг : КДПУ, 2004. 304 с.

Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка : підручник. Київ : Знання-Прес, 2004. 445 с.

Моделювання діяльності фахівця / Пономарьов О С., Середа Н. В., Чеботарьов М. К. Харків : НТУ «ХПІ», 2015. 58 с.

Мотика С. М. Виховання патріотизму учнівської молоді в умовах військового ліцею : дис. … к. пед. наук : 13.00.07. Київ, 2019. 280 с.

Оришко С. П. Патріотичне виховання старшокласників у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата наук : 13.00.07. Тернопіль, 2010. 20 с.

Освітні технології / За ред. О.М. Пєхоти. Київ : Вид-во А.С.К., 2003. 255 с.

Професійна освіта : словник / уклад. С. У. Гончаренко та. ін; за ред. Н. Ничкало. Київ : Вища школа, 2000. 380 с.

Філімонова Т. В. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку : навчально-методичний посібник. Миколаїв : СПД Румянцева, 2019. 152 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-02