ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПОНЯТТЯ «ІНТЕГРАЦІЯ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.13/47.7

Ключові слова:

інтеграція, міжпредметні зв’язки, навчально-виховний процес, освіта, педагогіка, поняття

Анотація

Здійснено ретроспективний аналіз педагогічної спадщини відомих діячів минулого й сучасних науковців відповідно до періодів розвитку проблеми інтеграції. Визначено й узагальнено змістові аспекти поняття «інтеграція», психолого-педагогічні основи, методичні рекомендації та особливості практичної реалізації інтеграції в навчально-виховному процесі загалом на кожному з виокремлених етапів. Зазначено й охарактеризовано періоди, коли вперше було дано змістове потлумачення в педагогічному аспекті поняття «інтеграція» та набуття ним самодостатнього значення, відокремлення від поняття «міжпредметні зв’язки». Розкрито змістове наповнення, охарактеризовано нове спрямування й практичну реалізацію міжпредметних зв’язків у цей період. Узагальнено накопичене століттями надбання з тeopiï й пpaктики мiжпpeдмeтниx зв'язкiв. Узагальнено результати досліджень сучасних учених щодо феномену інтеграції в освіті, концептуалізації наукових ідей. Зокрема визначено змістовий аспект, тотожності й відмінності понять «інтеграція» та «міжпредметні зв’язки». Висвітлено стратегію й тактику інтегрованого навчання, враховуючи змістову й кількісну (наявність однокореневих понять) багатоаспектнсть поняття «інтеграція», та наведено приклади його тлумачень у дидактичному контексті залежно від смислових акцентів. Наголошено на потребі обгрунтування поняття «дидактична інтеграція», визначення ii теоретичних основ, створення концептуальних положень інтегративного навчання у закладах освіти різного ступеня. Звернено увагу на виокремлення галузі наукового знання про суть, закономірності й застосування інтеграції – інтегрології та її «звуженого» поняття: едукаційна інтегрологія. Зазначено, що на сучасному етапі розрізняють поняття «педагогічна інтеграція» й «інтеграція в освіті», кожне з яких реалізується у різноманітних контекстах.

Посилання

Бабенко А. Генеза проблеми інтеграції знань в історико-філософському та психолого-педагогічному аспектах. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Вінниченка. Серія: Педагогічні науки. 2011. Вип. 97. С. 34–40.

Вознюк О.В, Знаннєва інтеграція як основа інтердисциплінарності педагогіки, Interdyscyplinarnosc pedagogiki i jej subdyscypliny, 2013. S. 707–717.

Жуков В.П Формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів основної школи: дис. д-ра філософії. 011 Освітні, педагогічні науки. Харків, 2020. 366 с.

Іванченко Є.А. Передумови виникнення інтеграції в історії педагогічної думки. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2009. № 3 (56). С. 237–243.

Кендюхова А.А. Інтеграційні процеси в системі післядипломної педагогічної освіти. Імідж сучасного педагога. 2003. № 9. С. 20–29.

Козловський Ю., Козловська І. Теоретичні основи та можливості практичного застосування едукаційної інтегрології. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія педагогічні науки. 2014. № 41. С. 7–11.

Коменський Я.А. Велика дидактика. Вибрані педагогічні твори / під. ред. Красновського А.А. К.: «Радянська школа», 1940. Т.1. 248 с.

Коханко О.Г. Історичні аспекти розвитку інтегрованого підходу в освіті. Науковий вісник НПУ ім. М.П. Драгоманова. Теорія і практика навчання та виховання. 2004. Серія 17. С. 93–100.

Кулішов В.С. Теоретичні і методичні аспекти проведення інтегрованих занять у закладі професійної освіти на засадах компетентнісного підходу: навч.-метод. посіб. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2021. 68 с.

Нариси історії українського шкільництва (1905–1933): навч. посіб. / за ред. О.В. Сухомлинської. К.: Заповіт, 1996. 304 с.

Рудницька Н., Тарнавська Н. Дидактична суть інтеграції та способи її реалізації в процесі навчання математики в закладі дошкільної освіти та початкової школи. Молодь і ринок. 2018. № 7. С. 46–51.

Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: у 2 т. / Cкл. І підг. Є.Д. Днєпров. Київ: «Радянська школа»,1983. Т. 2. 360 с.

Шанскова Т.І. Сучасні пріоритети професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до проведення інтегрованих уроків. Директор школи, ліцею, гімназії. Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до світового освітнього простору» 2, 4 (82). 2019. № 6. С. 504–514.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-02