ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ЯК ОСНОВА ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.18/50.7

Ключові слова:

професійні якості, компетентність, здобувач, вища освіта, професійна підготовка.

Анотація

Анотація. Професійна компетентність та наявність сформованих професійних якостей допомагає здобувачу вищої освіти відчути себе частиною соціальної групи, що є способом збереження та зміцнення людських цінностей, орієнтир у визначенні істинних і хибних цінностей невизначених реалій сучасної дійсності, є значущим чинником формування соціальної ініціативності здобувача вищої освіти. У статті констатовано, що організація освітнього процесу для здобувачів вищої освіти має базуватися на теоретичних засадах системності, науковості, цілеспрямованості, спиратися на відповідні закономірності та враховувати філософські, дидактичні та загальнонаукові принципи Виокремлено та проаналізовано наукові підходи до розуміння сутності поняття «професійні якості», «компетентність»; розкрито зміст та складові поняття «професійні якості» особистості здобувача; окреслено сучасні технології формування професійних якостей у здобувачів вищої освіти, а також емпірично досліджено особливості сформованості деяких професійних якостей у здобувачів вищої освіти педагогічних спеціальностей. У результаті аналізу теоретичних публікацій та емпіричних досліджень з проблеми становлення професійних якостей здобувачів закладів вищої освіти можна зробити такі висновки: професійна спрямованість являє собою інтегральну властивість особистості, що характеризується усвідомленим, позитивним ставленням людини до обраної професії; є системо утворювальним чинником професіоналізації особистості. Встановлено, що потенціал вищої освіти дає змогу сформувати професійну спрямованість на усіх етапах освітнього процесу. Розуміння становлення професійних якостей здобувачів вищої освіти в сукупності її структурних компонентів і співвіднесеності зі стадіями професіоналізації особистості можна використовувати як методологічне підґрунтя під час організації навчально-виховного процесу у закладі вищої освіти з метою становлення професійних якостей здобувачів та підвищення рівня їх професійної спрямованості, а також відкриває перспективу подальших наукових розвідок у цьому напрямі.

Посилання

Бех І.Д. Духовні цінності в розвитку особистості. Педагогіка і психологія. Київ, 1997. № 1. С. 124–129.

Галузинский В. М., Євтух М. В. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. К. : Інтел, 1995. 168 с.

Долинська Л.В. Діалогічна взаємодія викладача і студента як умова особистісно-професійного зростання майбутнього вчителя. Психологія: Зб. наук. праць. Вип.2. К. : НПУ, 2001. С. 93–97.

Кузан К. Модернізація вищої освіти: індивідуалізація та міждисциплінарність. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2016. № 14. С. 10.

Левківський Б. Підвищення педмайстерності викладачів вищих навчальних закладів. Вища школа. 2005. №3. С. 57–59.

Орбан Л. Е., Гриджук Д. М., Терещук В. М. Психологія професійної діяльності і спілкування. К.: Преса України, 2000. 191 с.

Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: типова навчальна програма і зміст самостійної роботи. Методичні рекомендації для магістрантів і аспірантів. К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. 44 с.

Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики. Київ: К.І.С., 2004. С. 16–25.

Прасол Н.О. Індивідуалізація професійної підготовки майбутніх учителів. Науковий вісник МДУ імені В.О. Сухомлинського. Сер .: Педагогічні науки. 2010.Випуск 1.31. С. 151–157.

Сметанський М. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів: Проблеми, шляхи розв’язання. Вища школа. 2004. № 4. С. 63–68.

Чобітько М. Г. Самовдосконалення студентів – майбутніх учителів у процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки. Педагогіка і психологія. 2014. № 1. С. 57–69.

Spencer L. Competency assessment methods. L. Spencer, D. McClelland., S. Spencer. Boston : Hay/McBer research, 1990. 279 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10