ПОНЯТТЯ «ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ» В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.18/50.11

Ключові слова:

інтернаціоналізація вищої освіти, міжнародна освіта, науково-педагогічний дискурс, дефініції педагогічної науки.

Анотація

Анотація. У статті здійснено структурний цілісний аналіз трактувань поняття «інтернаціоналізація вищої освіти» в українському та частково зарубіжному науково-педагогічному дискурсі. З’ясовано генезу, детермінанти, динаміку, особливості поширення та підходи до тлумачення поняття «інтернаціоналізація освіти». Обґрунтовано позицію (припущення), згідно з яким воно вийшло з лона дефініції «міжнародна освіта» та під впливом геополітичних, економічних, культурних викликів трансформувалося в поняття «інтернаціоналізація освіти». Історіографічний аналіз доробку українських науковців із порушеної проблеми виявив, що вони зосередили зусилля на вивченні зарубіжних студій для добору та ретрансляції продуктивних ідей, дефініцій, положень. Менші зусилля докладаються вченими щодо продукування власних поглядів і визначень. Означену ситуацію та домінуючі в зарубіжній і українській науці підходи, акценти щодо визначення інтернаціоналізації вищої освіти проілюстровано на основі положень репрезентативних зарубіжних і українських студій. Актуалізовано доцільність предметного порівняння дефініцій «інтернаціоналізація освіти», «глобалізація освіти», «транснаціональна освіта», «транскордонна освіта», «освіта без кордонів». Показано особливості підходів науковців різних країн і регіонів до вивчення проблеми інтернаціоналізація вищої освіти, зокрема англомовні автори акцентують на процесі запровадження міжнародного виміру в освітні програми та організаційні структури університетів; німецькомовні – на багатомірності проявів інтернаціоналізації освіти, що забезпечує взаємодію університетів окремих країн з урахуванням міжнародних цілей, принципів і норм тощо. Представлено доробок українських і зарубіжних учених, які на основі порівняльного аналізу еволюції наукових трактувань інтернаціоналізації вищої освіти впродовж останніх тридцяти років визначили основні тенденції розвитку цього термінологічного дискурсу та перспективи його подальшого розвитку.

Посилання

Авшенюк Н. М. Тенденції розвитку транснаціональної вищої освіти у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.: монографія. Київ: Ін-т обдарованої дитини, 2015. 610 с.

Головань М. С. Аналіз тенденцій розвитку вищої освіти в умовах глобалізації, інтеграції та інформатизації суспільства. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Ялта: РВВ КГУ, 2011. Вип. 31. С. 203–211.

Дебич М. А. Теоретичні засади інтернаціоналізації вищої освіти: міжнародний досвід: монографія. Ніжин: ПП Лисенко. 2019. 408 с.

Інновації як фактор модернізації та підвищення якості вищої освіти: бібліографічний покажчик / уклад. Н. В. Артикуца та ін. Київ: Стилос, 2007. 616 с.

Красовська О. Ю. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору. Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка. 2011. № 2. С. 102–109.

Національний освітньо-науковий глосарій. Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. 524 с.

Нітенко О. В. Інтернаціоналізація вищої освіти як фактор розвитку університету. Освітологічний дискурс. 2015. № 2. С. 205–216.

Сбруєва А. Інтернаціоналізація вищої освіти: сутність поняття та системи зміни парадигми. Педагогічні науки. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2001. С. 157‒167.

Сбруєва А., Козлов Д. Інтернаціоналізація як драйвер розвитку інноваційної системи університету. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016. № 6. C. 71–86.

Солощенко В. М. Інтернаціоналізація університетської освіти в німецькомовних країнах (кінець ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.01 Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. Суми, 2011. 23 с.

Чернякова Ж. Порівняльна характеристика процесів глобалізації та інтернаціоналізації в контексті формування сучасної освітньої політики. Порівняльно-педагогічні студії. 2011. № 2. URL: http://pps.udpu.edu.ua/article/view/18610.

Ярмак І. Інтернаціоналізація забезпечення якості у європейському просторі вищої освіти: характеристика термінологічного апарату та концептуальних засад дослідження. Витоки педагогічної майстерності. 2018. Вип. 21. С. 238–245.

Chao R. Y. Jr. Idealism and Utilitarianism in Internationalization of Higher Education. International Higher Education. N. 78: Special Is. 2014. Р. 3–4. doi: https:org/10.6017/ihe.2014.78.5797.

EU Study on Internationalisation of higher education / H. de Wit, F. Hunter. European Parliament's Committee on Culture and Education. 2015. 320 p.

Nye D. Soft power. The means to success in world politics. PublicAffairs. NY, 2004. 206 р. URL: https://www.academia.edu/28699788/Soft_Power_the_Means_to_Success_in_Wo.

Rudzki R. Е. J. The strategic management of internationalisation: Towards a model of theory and practice: PhD dissertation (Education). Tyne: University of Newcastle, 1998. 331 p. URL: https://core.ac.uk/download/

pdf/153775751.pdf.

Sussman L. The culture of freedom. The small world of Fulbright scholars. Boston, 1992. 198 р. doi:10.5860/choice.30-4531.

Wit H. de. Internationalization of higher education in the United States of America and Europe: a historical, comparative, and conceptual analysis. 2002. 270 р. URL: https://books.google.com.ua/books/about/Internationalization_Higher_.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10