ЩОДО НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ВІЙНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.18/50.14

Ключові слова:

національно-патріотичне виховання, Нова українська школа, молодші школярі, освіта, освітній процес, війна.

Анотація

Анотація. У статті зроблено спробу розкрити сучасні погляди на питання національно- патріотичного виховання здобувачів насамперед, початкової освіти, а також пошуку більш дієвих форм і методів реалізації національно-патріотичного виховання у контексті сучасної російсько-української війни, яка внесла суттєві корективи у виховний процес у цілому та національно-патріотичне виховання, зокрема. Визначено, що трагіко-героїчні події новітньої української історії стрімко змінили ситуацію у площині національно-патріотичного виховання. Акцентовано увагу, що виховання у рамках освітнього процесу має носити системний, комплексний, дієвий, а не формальний характер, працювати на випередження, враховувати вікові особливості та індивідуальні характеристики дітей, спиратися на сучасні реалії життя українського соціуму, корелювати з громадянським, моральним та іншими видами виховання. Показано, що з погляду педагогічних умов національно-патріотичного виховання молодших школярів важливим компонентом, як і будь-якого освітнього процесу, є мета. З’ясовано, що в понятті «національно виховання» твірною основою виступило поняття «нація», показано різницю між поняттями «національне» та «патріотичне». Сконцентровано увагу на формах і методах, які можна використовувати в роботі з дітьми молодшого шкільного віку. Досліджено, що сприятиме покращенню виховної роботи залучення до планування, організації та виконання виховних проєктів, інших заходів батьків дітей, представників громадськості, волонтерів, звернення педагога до народної педагогіки, звичаїв, обрядів, мистецтва, літератури тощо з використанням широких можливостей інформаційно-цифрових технологій. Автором наголошено, що національно-патріотичне виховання здобувачів початкової освіти буде ефективним, якщо воно здійснюватиметься систематично, але поступово, цілеспрямовано, продумано, але добровільно, не нав’язливо. На думку автора, окремого дослідження потребує питання ролі особистості вчителя у вихованні дітей молодшого шкільного віку, формування національної ідентичності педагога. Зауважено, що для дітей початкових класів авторитет учителя є беззаперечним, більшим за авторитет батьків. Тому вчитель початкових класів має власними вчинками, своєю поведінкою, усім стилем життя, а не лише під час освітнього процесу, виховувати любов до рідного краю, рідної мови, культури, історії, України, почуття гордості та поваги.

Посилання

Безлюдна Н. Особливості національно-патріотичного виховання молодших школярів в умовах воєнного стану. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, 2022. Вип. 2 (8). С. 76–83.

Галушко К. Ю. Нація. Енциклопедія історії України: Т. 7. Київ : Наукова думка, 2010. 728 с. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Natsiia (дата звернення: 13.01.2024).

Державний стандарт початкової освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#n12 (дата звернення: 13.03.2024).

Ігнатенко П. Виховання громадянина: психолого-педагогічний і народознавчий аспекти: навч.-метод. посіб. Київ : Інститут змісту і методів навчання, 1997. 252 с.

Лучанінова О. П. Патріотизм в умовах воєнного стану: духовне становлення студентства. Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 2022. № 2 (104). С. 64–74.

Мельникова О. В. Проблеми патріотичного виховання сучасної молоді. Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 2012. № 2 (49). С. 85–89.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641» 2022. № 527. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MUS37143?an=2 (дата звернення: 28.05.2023).

Основи розвитку сфери національно-патріотичного виховання: методичний посібник для фахівців у сфері НПВ / О. В. Сіра, В. О. Волков, О. В. Ярошенко. Житомир, Держ. ін-т сімейн. та молод. політики. 2021. 100 с.

Педагогічний словник / під ред. М. Ярмаченка. Київ : Педагогічна думка, 2001. 514 с.

Стьопіна О. Г. Виховання патріотизму у студентської молоді засобами мистецтв : автореф. дис. ... кандидат пед. наук : 13.00.07. Луганськ, 2007. 20 с.

Русова Софія. Вибрані педагогічні твори: У2 кн. Кн. 1 / За ред. Є. І. Коваленко, І. М. Пінчук. Київ : Либідь, 1997. 272 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10