Колективна монографія

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі групи авторів з метою написання колективної монографії

«ПЕДАГОГІКА XXI СТОЛІТТЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ»

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об'єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. Координацію роботи над колективною монографією буде здійснювати Карпенко Ореста Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Монографія видається з присвоєнням їй УДК і номера ISBN, вона буде розміщена у наукометричній базі «GoogleScholar», а також передбачена розсилка її примірників у провідні бібліотеки та ЗВО України, щоб з результатами досліджень мало можливість ознайомитися широке коло зацікавлених читачів.

Кожному опублікованому матеріалу буде присвоєно DOI. Автори колективної монографії отримують по 1 примірнику видання.

Цінність та необхідність публікації розділу у монографії визначена у нових нормативно-правових актах, з якими можна ознайомитися за посиланням.

До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти. Наукові роботи аспірантів необхідно направляти виключно з рецензією наукового керівника.

Матеріали необхідно надіслати з позначкою у темі листа «колективна монографія» на електронну адресу: kolmono_ped@dspu.in.ua.

Графік формування та публікації монографії

Прийом заявок та підрозділів монографії для публікації – до 5 листопада 2021 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів – впродовж 5 днів після отримання матеріалів.

Поштова розсилка монографії – після 10 грудня 2021 року.

 

Редакційна колегія

 • Карпенко Ореста Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • Стинська Вікторія Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 • Чепіль Марія Миронівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • Янкович Олександра Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Структура монографії

 1. Загальні питання стану та розвитку освітніх та педагогічних наук.
 2. Європейські та світові вектори розвитку дошкільної освіти.
 3. Стратегічна спрямованість розвитку початкової освіти.
 4. Основні напрямки розвитку та модернізації загальної середньої освіти.
 5. Сучасні європейські та світові тенденції розвитку професійної освіти.
 6. Тенденції та виклики в сучасній системі спеціальної освіти.
 7. Рівень розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту.

Вимоги до оформлення підрозділів монографії

 • підрозділ монографії подається українською, російською або англійською мовою;
 • підрозділ монографії має бути цілісним матеріалом наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора;
 • обсяг підрозділу монографії не менше 1,5 авт. арк., що дорівнює 60 000 символів з пробілами (орієнтовно 30 стор.); формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм;
 • посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].

Загальна структура підрозділу монографії

 • прізвище та ініціали автора підрозділу монографії; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи (кожен співавтор з нового рядка); місто автора (-ів); назва підрозділу монографії; анотація 7–10 речень мовою підрозділу монографії (зазначити проблематику та результати дослідження);
 • матеріал повинен мати наступну структуру: короткий вступ (1–2 сторінки), 2–3 рівнозначних за обсягом параграфи і висновки (1 сторінка);
 • список використаних джерел розміщується після підрозділу монографії у порядку згадування або у алфавітному порядку і оформляється у відповідності вимог міждержавного стандарту ДСТУ 8302:2015.

Відшкодування витрат за верстку, друк і поштову відправку колективної монографії складає 1000 гривень за 1,5 авт. арк. (орієнтовно 30 стор.). Якщо підрозділ монографії більше зазначеного обсягу, вартість кожної додаткової сторінки – 120 гривень. Реквізити для сплати будуть надіслані авторам після прийняття підрозділу монографії до публікації.

 

                                                                        Заповнити заявку можна за посиланням

                                                                                  Завантажити інформаційний лист

Контакти

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Факультет психології, педагогіки та соціальної роботи

Адреса: вул. Лесі Українки, 46, м. Дрогобич, Україна, 82100

Офіційний веб-сайт: http://pedagogy.dspu.in.ua/index.php/pedagogy/monographiya

E-mail: kolmono_ped@dspu.in.ua

Контактний номер: +38 (096) 66 38 612