ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.12/44.20

Ключові слова:

навчальні стратегії, самостійна робота, формування навчальних стратегій, іншомовна комунікативна компетентність, проєктні технології

Анотація

У статті подано аналіз проблеми використання навчальних стратегій у контексті організації ефективної самостійної роботи студентів нелінгвістичних спеціальностей. Розгляну- то різні підходи до питання формування та використання навчальних стратегій у процесі фор- мування іншомовної компетентності. З огляду на теоретичні напрацювання вчених та резуль- тати власного практичного досвіду встановлено, що формування іншомовної комунікативної компетентності в процесі самостійної роботи спрямоване на реалізацію особистісно орієнтованих стратегій навчання, які створюють умови для самостійного управління пізнавальним процесом і реалізації творчих здібностей студента. У статті виокремлено фактори, які впливають на формування ефективних навчальних стратегій у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності студентів нелінгвістичних спеціальностей. Основна увага приділяється вирішенню проблеми використання навчальних стратегій у процесі формування іншомовної компетентності, створення системи керування самостійною роботою студентів. Метою цієї статті є виділення особливостей використання навчальних стратегій у процесі самостійної роботи студентів нелінгвістичних спеціальностей. Визначено, що структура самостійної роботи в навчанні іноземної мови складається з мотиваційного і виконавчого компонентів. З’ясовано, що оволодіння студентами іноземною комунікативною компетентністю є важливою передумовою успішності їх майбутньої діяльності як фахівців, здатних у процесі самостійної діяльності підвищувати свій професійний рівень. У статті розглянуті теоретичні основи вико- ристання різних навчальних стратегій у процесі самостійної роботи студентів нелінгвістичних спеціальностей. Під час формування компетентності з іноземної мови потрібно використовува- ти проблемно-пошукові та проєктні технології.

Посилання

Василенко О.М. Розвиток уваги у процесі вивчення іноземної мови. Актуальні проблеми психології : зб. матеріалів наук.-практ. конф. Київ, 2007. Вип. 4. С. 20–29.

Дементьєва Т. Формування комунікативної компетентності студентів-іноземців підготовчих факультетів у процесі навчання. Харків : Харківський національний педагогічний університет, 2005. 12 с.

Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. 3-е изд., стер. Москва : Академия, 2006. 336 с.

Гупка-Макогін Н.І. Навчання майбутніх фахівців з міжнародної економіки професійно-орієнтованого англомовного аудіювання у процесі самостійної роботи : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Тернопіль, 2016. 20 с.

Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках : монографія. Москва : Учпедгиз, 1961. 239 с.

Ніколаева С.Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу. Журнал Іноземні мови. 2010. Вип. 2. С. 11–17.

Скляренко Н.К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок та вмінь. Іноземні мови. 1999. Вип. 3. С. 3–7.

Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах : колективна монографія / С.Ю. Ніколаєва, Г.Е. Борецька, Н.В. Майєр, О.М. Устименко, В.В. Черниш та інші; за ред. С.Ю. Ніколаєвої. Київ : Ленвіт. 2015. 444 с.

Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе : учеб. пособие для студентов пед. интов по спец. № 2103 «Иностр. языкм» 2-е изд. Москва : Просвещение, 1986. 223 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-19