ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.13/45.6

Ключові слова:

філософсько-психологічні засади, педагогічний світогляд, гуманізація свідомості, педагогічна підготовка, ціннісні орієнтації, зміст освіти, майбутній учитель

Анотація

У статті розкрито основні філософсько-психологічні засади розвитку проблеми формування педагогічного світогляду майбутнього вчителя, які акцентують на визнанні процесу гуманізації свідомості людини за основу становлення її ціннісних орієнтацій, розширенні її духовного світу, забезпеченні зв’язку з народністю і національними традиціями. На основі аналізу сучасного змісту вищої освіти, який відповідає соціальному замовленню і європейським стандартам, особистісно орієнтованому підходу до навчання й виховання студентів, охарактеризовано зміни щодо якісної побудови цього змісту, які дозволяють втілювати основні орієнтири педагогічної підготовки майбутнього фахівця, що обов’язково позначаться на формуванні його педагогічної свідомості, відстоюванні власних поглядів і переконань, самостійності прийнятих рішень. Обгрунтовано тенденції розвитку цієї проблеми (якісної побудови цього процесу, цілісного підходу до вивчення педагогічних явищ і процесів, засвоєння моральності через перехід до ідеалістичної християнської системи цінностей, визнання пріоритету моралі, необхідності практикування моральних чеснот), які стосуються також позитивної мотивації гуманізації змісту педагогічної освіти, його особистісної зорієнтованості та характеристики гуманізації як самогуманізації. Саме педагогічний світогляд кожного студента допомагає створенню умов для самоактуалізації (повного використання здібностей, можливостей, талантів особистості, здатності бути вільним) та самореалізації студентів як майбутніх фахівців. Філософсько-психологічні засади розвитку проблеми формування педагогічного світогляду майбутнього вчителя, які дозволяють втілювати основні орієнтири його педагогічної підготовки, акцентують на визнанні процесу гуманізації свідомості людини за основу становлення її ціннісних орієнтацій, розширенні її духовного світу, забезпеченні її зв’язку з народністю і національними традиціями тощо. Доведено, що вони складаються в її свідомості завдяки виявленим особливостям духовного становлення дитини в умовах родини, накопиченню духовного потенціалу молодих людей та усвідомленню дорослими християнських засад їхнього виховання. Миролюбна свідомість людей (коли вони на власному досвіді переконуються в суттєвих перевагах примирення, миролюбності, рівноцінності людей, прощення) є виявленням їхньої свободи, прав на власну культуру. Усвідомлення християнських засад виховання є основою духовного відродження суспільства і всіх освітніх закладів, родини, гуманізації кожної особистості, а соціальна справедливість і суспільна любов – головними цінностями, на яких ґрунтується перебудова суспільства та виховання дитини в сім’ї, і соціальний мир можливий лише за умови внутрішньої єдності суспільства.

Посилання

Ашиток Н. Методологічні підходи до вивчення виховної роботи з дітьми. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка». 2018. № 6/38. С. 15–25. DOI: 10.24919/2313-2094.6/38.119508

Васянович Г. Педагогічна етика : навч.-метод. посіб. Львів : Норма, 2005. 344 с.

Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : посібник для студ. вищ. навч. закладів. 2-е вид., доопрац. і доп. Дрогобич : Коло, 2006. 608 с.

Зязюн І. Культура і культурна політика. Рідна школа. 1994. № 12. С. 27–32.

Карагодін В. Християнська педагогіка: принцип свободи і унікальності особистості. Рідна школа. 1997. № 11. С. 23–24.

Карпенко О. Європейський вимір модернізації вищої педагогічної освіти України. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка». 2017. № 5/37. С. 39–47. DOI: 10.24919/2313-2094.5/37.102609

Киричук О.В., Карпенко З.С. Аксіологічні проекції духовності. Цінності освіти і виховання. Київ, 1997. С. 50–53.

Коберник О. Виховання в учнів ціннісного ставлення до інших людей. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка». 2018. № 6/38. С. 179–92. DOI: 10.24919/2313-2094.6/38.119518

Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. 2-е вид., випр. і допов. Харків : ОВС, 2002. 400 с.

Концепція гуманітарного розвитку України від 27.03.2008 р. URL: http: www.guon.kiev.ua/?q=node/446

Савченко О. Цілі й цінності реформування сучасної школи. Шлях освіти. 1996. № 1. С. 20–23.

Drew Н. What is the Humanistic Theory in Education? 2020. URL: https://helpfulprofessor.com/humanisttheory-in-education/

Hand M. A Theory of Moral Education. Routledge. 2017. 126 p.

Krettenauer T., Curren R. Self-determination theory, morality, and education: introduction to special issue. Journal of Moral Education 2020. 49:3. 275–281. DOI: 10.1080/03057240.1794173

North B.B. Toward promoting humanity: intellectual virtues and moral responsibility. Philosophy of Education. 2019. Volume 53. Issue 2. P. 461–466.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-09