КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • Владислав ВОЛОБУЄВ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-6149-8469

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.13/46.3

Ключові слова:

офіцери-прикордонники; професійна підготовка; професійна готовність; проектне управління; критерій, показник, рівень

Анотація

Стаття присвячена проблемі професійної підготовки офіцерів-прикордонників тактичного рівня військової освіти. Метою статті є здійснення вибірково-аспектного аналізу наукової літератури з представленої проблеми удосконалення педагогічної діагностики сформованості професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до проектного управління. Автор довів актуальність запропонованої у статті проблеми: зміст професійної підготовки майбутніх офіцерських кадрів Державної прикордонної служби України повинен ураховувати кращий світовий досвід фахової підготовки представників сектору безпеки та оборони, зміни у сучасній світовій спільноті й водночас – євроінтеграційний вектор. Одним зі шляхів забезпечення якісної професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників тактичного рівня військової освіти є підвищення рівня їхньої професійної готовності. Конкретизовано критерії, показники та рівні сформованості професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до проектного управління: мотиваційний критерій – професійна спрямованість та мотивація офіцера до реалізації проектного управління, до удосконалення професійних якостей, реформування професійного середовища, інтерес до професійної діяльності тощо; інформаційний критерій – комплекс знань щодо професійної діяльності (зміст та специфіка проектного підходу у прикордонній службі, специфіка прикордонного відомства, тактика служби, знання нормативно-правової бази, відомчих документів); результативний критерій – представлений вміннями та навичками курсантів-прикордонників, важливих для здійснення проектного управління, тобто це використання знань з сукупності навчальних дисциплін у вирішенні завдань охорони державного кордону. Уточнено рівні сформованості професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до проектного управління: високий, середній, низький. Сформульовано висновки проведеного дослідження та перспективи подальших наукових пошуків (з’ясування педагогічних умов формування зазначеної компетентності, а також змісту методичних рекомендацій науково-педагогічним працівникам щодо її формування).

Посилання

Багрій В. Н. Критерії та рівні сформованості професійних умінь майбутніх соціальних педагогів. Зб. наук. пр. Хмельницького ін-ту соціальних технологій Університету «Україна». 2012. № 6. С. 10–15.

Балагур Л. О. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до управління основними підрозділами охорони державного кордону : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2015. 227 с.

Білявець С. Я. Формування професійної культури у військовослужбовців за контрактом в органах охорони державного кордону України : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / НАДПСУ, Хмельницький, 2013. 185 с.

Канівець Т. М. Основи педагогічного оцінювання : навчально-методичний посібник. Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. 102 с.

Лемешко О. Професійна компетентність як складова готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон. Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 2016. № 1(33). С. 179–184

Луговська Е. М. Критерії оцінювання фахової компетентності техніків-механіків агропромислового виробництва. Науковий вісник Донбасу. 2013. № 1. URL: http:// nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN21/13lemtav.pdf (дата звернення: 12.06.22).

Луцький О. Л. Розвиток управлінської компетентності керівних кадрів Державної прикордонної служби України у процесі фахової підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / НАДПСУ, Хмельницький, 2013. 299 с.

Мішенюк Р. М. Результати експериментальної перевірки педагогічних умов розвитку професійної компетентності у майбутніх магістрів управління органами охорони державного кордону в процесі фахової підготовки. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. : Педагогічні та психологічні науки. 2015. № 1. С. 145–160. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2015_1_14 (дата звернення: 12.06.22).

Миропольська О. В. Формування професійної компетентності фахівців митних органів в умовах службової діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. : 13.00.04 / Нац. акад. Держ. прик. служби України ім. Б. Хмельницького. Хмельницький, 2010. 20 с.

Тернопільська В. І., Дерев’янко О. В. Визначення критеріїв сформованості професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів. Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Пед. науки. 2010. Вип. 31. С. 264–267.

Торічний О. В. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників засобами проектної діяльності. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. 2016. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_1_10 (дата звернення: 12.06.22).

Boyatzis, R. E. «Competencies in the 21st century». Journal of Management Development, 2007, 27(1): 5–12.

Sanghi, S. «Building Competencies». Industrial Management, 2009, 51(3): 14–17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31