ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ: З’ЯСУВАЛЬНО-СУТНІСНИЙ КОНТЕКСТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.13/46.9

Ключові слова:

іншомовна підготовка, навчання, іноземні мови, майбутні фахівці, поняття, комунікативний, професійний

Анотація

У теоретичній статті досліджено аспекти науково-педагогічного дискурсу щодо іншомовної підготовки майбутніх фахівців як складника університетської освітньої діяльності. Наголошено на чинниках затребуваності сучасних фахівців, готових до здійснення ефективної іншомовної комунікативної діяльності в реаліях сьогодення. Окреслено дискусійну площину міри необхідності володіння іноземними мовами як в суто професійному середовищі, так і в загальних ситуаціях іншомовної комунікації. Обгрунтовано необхідність чіткішого й прозорішого витлумачення сутності іншомовної підготовки в педагогічній теорії. Висвітлено погляд на доцільність розмежування понять «навчання» і «підготовка» в опануванні іноземних мов здобувачами вищої освіти. З’ясовано, що в традиційному розумінні навчанню властивий переважним чином когнітивно-рецептивний характер здійснення діяльності, а підготовка прояснює змістово-діяльнісні межі з огляду на конкретизацію мети набуття суми знань, навичок, умінь у вимірі їх активного використання і практичної реалізації в професійній сфері. Наголошено на міжкультурному чиннику, що в сучасних реаліях міжнародної взаємодії в різних виявах зумовлює змістове наповнення іншомовної підготовки. Аргументовано тезу про доцільність співвіднесення з іншомовною підготовкою університетської навчально-освітньої діяльності з оволодіння іноземними мовами в контексті подальшої реалізації набутого знаннєво-комунікативного потенціалу в опанованій професії. Проаналізовано окремі аспекти опитування студентів, майбутніх фахівців щодо розуміння ними сутності іншомовної підготовки. Установлено необхідність ґрунтовнішого підходу здобувачів до усвідомлення іншомовної підготовки як комплексного навчально-освітнього складника, що є вагомим чинником професійної компетентності.

Посилання

Безлюдна В. Іншомовна підготовка в сучасній університетській освіті. Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. 2018. № 13. С. 5–10.

Безлюдна В., Безлюдний Р. Іншомовна підготовка здобувачів вищої освіти в інформаційно-освітньому середовищі університету. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2020. № 1. С. 7–13.

Васильєва М. Теоретичні основи деонтологічної підготовки педагога : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Х. : ХДПУ імені Г. С. Сковороди, 2003. 432 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. В. Бусел. Київ – Ірпінь : Перун, 2005. 1728 с.

Вовчаста Н. Теоретичні і методичні засади професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2019. 39 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : «Либідь», 1997. 375 с.

Зеленін, Г. Теоретичні і методичні засади іншомовної професійної підготовки майбутніх викладачів технічних дисциплін : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Харків : Українська інженерно-педагогічна академія, 2021. 475 с.

Корнєва З. Система навчання іноземної мови професійного спрямування у закладах вищої освіти немовного профілю. Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів і сектору безпеки : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2019. 292 с. С. 74–76.

Крупський Я., Михалевич В. Тлумачний словник з інформаційно-педагогічних технологій. Вінниця : ВНТУ, 2010. 72 с.

Нітенко О. Іншомовна підготовка фахівців права в трицикловій системі вищої освіти: європейський досвід : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ : ІВО НАПН України, 2015. 446 с.

Онуфрієнко Г. Галузеві термінології. Сфери їх функціонування у дзеркалі кроснаукових досліджень: комунікативний та лінгводидактичний виміри. У вимірах слова : збірник наукових праць на пошану професора Ірини Кочан. Львів – Дрогобич : Посвіт, 2019. 502 с. С. 181–192.

Павелків К. Іншомовна підготовка майбутніх фахівців соціального профілю: чинники та суперечності в реалізації. Молодь і ринок. 2018. № 11(166). С. 79–85.

Павелків К. Теоретичні засади іншомовної підготовки фахівців соціальної сфери в європейському освітньому просторі. Педагогічний часопис Волині. 2019. № 2(13). С. 137–144.

Сіладі В. Різноманітність підходів до іншомовної підготовки в європейському освітньому середовищі. Молодь і ринок. 2021. № 2(188). С. 145–149.

Словник базових понять з курсу «Педагогіка» : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів : вид. 2-ге, доп. і перероб. / уклад. О. Антонова. Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2014. 100 с.

Хоменко О. Іншомовна підготовка як невід’ємний складник вищої освіти в умовах глобалізації та інформатизації суспільства. Вища освіта України. 2012. № 2. С. 55–61.

Чернєй С. Вступне слово. Іншомовна підготовка працівників ОВС та фахівців із права : матеріали ХІ міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. 128 с. С.7–8.

Чернявський Б. Формування іншомовної компетентності у майбутніх економістів у процесі інтегрованого навчання : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2021. 260 с.

Юдіна О., Вязова Р., Компанієць Л. Іншомовна підготовка здобувачів вищої освіти до професійно орієнтованої міжкультурної комунікації. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. Острог : Вид-во НаУОА, 2021. Вип. 12(80). С. 173–176.

Falk, J. (2022). Utilizing What We Know About How People Learn. Preparing Agriculture and Agriscience Educators for the Classroom, 59–80. DOI: 10.4018/978-1-6684-3420-8.ch004

Jackson, N. (Еd.). (1992). Corporate training syndrome. Training For What? Labour Perspectives on Job Training. Our schools/our selves monograph series, 11, 18–28.

Jay, S (2021). Learning vs Training: What’s the Difference and Why Do You Need to Know? URL: https://www.aihr.com/blog/learning-vs-training/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-31