СУТНІСТЬ МОВНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.18/50.4

Ключові слова:

компетентність вчителя, компоненти компетентності, мовно-комунікативна компетентність, елементи мовно-комунікативної компетентності педагога.

Анотація

Анотація. У статті акцентовано увагу на понятті компетентність вчителя; розкрито зміст мовно-комунікативної компетентності, окреслено її компоненти; підкреслено важливість гуманістичного характеру взаємодії між учасниками освітнього процесу. Наголошено, що важливим та професійно значущим компонентом компетентності вчителя є мовно-комунікативна складова – готовність та здатність до педагогічного спілкування. Вона передбачає наявність загальних і мовленнєвих знань, комунікативних вмінь та способів мислення, розуміння відповідальності за свої дії та охоплює комбінації пізнавальних і практичних навичок, цінностей, емоцій і поведінки під час активної взаємодії з вихованцями, батьками, колегами. Доведено, що педагогічна взаємодія передбачає особистісне ставлення, гуманістичну схильність та духовну єдність зі співрозмовником. Глибоке розуміння іншої людини визначає здатність до співпраці у дусі взаєморозуміння, взаємоприйняття та підтримки. Це об’єднує учасників освітнього процесу, дає їм відчуття злагодженості, спільності цілей. Власне комунікація є скріплюючим елементом, основою продуктивності навчання, ефективність та якість якого обумовлюється цілями спілкування, взаємообміном інформацією, за якої кожен засвоює загальнолюдський досвід, суспільні, педагогічні, комунікативні, моральні та інші цінності, виявляє, розкриває і розвиває власні особистісні якості. Підкреслено, що cкладовими мовно-комунікативної компетентності педагога є: мовленнєва, невербальна, слухацька, конфліктологічна, організаційна компетентності. Така структура передбачає здатності: чітко та правильно комунікувати, точно передавати інформацію; правильно, виразно, естетично висловлюватися (культура мовлення), гармонійно спілкуватися; сприймати та розуміти іншу людину; встановлювати контакти, налагоджувати конфлікти. Це не лише володіння мовою і мовленням задля обміну інформацією між педагогом та учасниками освітнього процесу, але й вміння будувати ефективні міжособистісні відносини, порозумітись з ними.

Посилання

Бех І. Виховання особистості : У 2-х т. Київ : Либідь, 2003. Т. 2. C. 64–65.

Єгорова Є. Комунікативна компетентність як складова психологічної готовності майбутніх педагогів до професійного навчання. Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: матеріали методол. семінару 3 квіт. 2014 р., м. Київ: [у 2 ч.]. Ч.2 / редкол.: В.Г. Кремень та ін. Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. С. 199–202.

Єрмаков І., Пузіков Д. Проектне бачення компетентнісно спрямованої 12-річної школи : практ. зорієнт. посіб. Київ, 2005. 108 с.

Життєва компетентність особистості : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / ред. Л. Сохань. Київ : Богдан, 2003. 520 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / заг. ред. О.В. Овчарук. Київ: «К.І.С.», 2004. 112 с.

Лисогор Л. Життєва компетентність як умова самореалізації особистості. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. 2013. Вип. 47. С. 143–147.

Пометун О. Компетентнісний підхід у сучасній історичній освіті. Історія в школах України. 2007. № 6. С. 3–12.

Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)». URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text

Саух І. Моделі професійної компетентності менеджера туристичної індустрії як основа конкурентоспроможності галузі. Економіка. Управління. Інновації. 2010. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2010_2_38

Симоненко Т. Теорія і практика формування професійної мовно-комунікативної компетенції студентів філологічних факультетів : монографія. Черкаси : Брама, 2006. 330 с.

Степанець Н. Компетентнісна парадигма в підготовці кадрів для сфери туризму. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. Ялта : РВВ КГУ, 2013. Вип. 39. Ч. 3. С. 262–271.

Т олочко С. Розвиток мовно-комунікативної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти. Інноваційна педагогіка. 2018. Вип. 5. С. 138–143.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10