ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНІНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.18/50.9

Ключові слова:

патріотичне виховання, учнівська молодь, народознавство, інноваційні технології, методи і засоби.

Анотація

Анотація. У статті проаналізовано особливості вимог до сучасної системи української освіти в кризовий період. Визначено завдання, які вирішують педагоги в процесі оновлення змісту та виховних напрямів роботи з дітьми та молоддю. Проаналізовано наукову та методичну літературу щодо доцільності та способів використання інноваційних педагогічних технологій. Звернуто увагу на гуманістичну спрямованість під час взаємодії педагога з вихованцями. Основний акцент зроблено на патріотичному вихованні, адже для збереження української державності, цілісності й національної свідомості громадян необхідно поєднувати знання про героїчне минуле, успішне сучасне й робити проекцію на гідне майбутнє України як європейської держави. У дослідженні увага сконцентрована на вивченні та практичному застосуванні кращого досвіду зарубіжних та вітчизняних дослідників. Для розгляду виокремлено методи педагогічного впливу та створення розвивального середовища у закладах освіти з використанням досвіду діяльності інноваційної системи – вальдорфської педагогіки. Дана система має позитивну динаміку впровадження в українській освіті й пропонує усі ступені для отримання повної загальної освіти, володіє адаптованими до НУШ програмами. У розвитку дитини відрізняється індивідуальним підходом у особистісному зростанні вихованців, містить переваги у методиці організації взаємодії учасників освітнього процесу. Однією з таких новацій є активне використання народознавчого матеріалу на спеціальних заняттях, що застосовують проектну технологію, занурення у практичну діяльність. У статті подано дискусійні моменти у способах залучення дівчаток та хлопців до занять з ремесла, народних промислів. Автори підкреслюють важливість збереження гендерної рівності на етапі ознайомлення з народознавчою діяльністю й доцільність популяризації ручної праці, декоративно-ужиткових технік, які крім сенсорного та естетичного розвитку, формують культурологічні знання про рідний народ. Почуття патріотизму як одна з основних складових свідомості сучасних українців потребує більшої уваги з боку освіти, тому у дослідженні подано шляхи саморозвитку педагогів, які мають стати прикладом для наслідування дітей та молоді у активному пізнанні ментальності свого народу. Вальдорфська педагогіка подана як інноваційна система, що використовується у спеціальних навчальних закладах, а також як така, що популяризує корисні методики організації освітнього процесу за змістом та виховним спрямуванням. У статті подано перспективу подальшої популяризації ідей вальдорфської педагогіки в освітній практиці для задоволення соціальних запитів батьків вихованців у якісній організації процесу індивідуального розвитку дитини з урахуванням новітніх знань з психології, педагогіки, фізіології. Визначено шляхи саморозвитку педагогів та батьків у вдосконаленні засобів, методів патріотичного виховання, аргументовано доцільність застосування інноваційних педагогічних технологій.

Посилання

Богданець-Білоскаленко Б. Національно-патріотичне виховання у процесі вивчення народознавства URL: https://lib.iitta.gov.ua/734021/1/Text.pdf

Вальдорфська педагогіка в Україні. З повагою до дитини: збірка статей за матеріалами Міжнародних педагогічних читань «Пошук життєвого шляху». Київ : «НАІРІ», 2009. 166 с.

Воропай, О. (2010). Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. Мюнхен, 2010. 289 с.

Дзюбишина-Мельник, Н. (1998). Фольклор і українська дитина. Рідні джерела. 1998. № 1-2. С. 46–48.

Дудник Н., Карпенко О.Є., Свйонтик О. Сучасні технології дошкільного виховання: навч.-метод. посібник. Київ: Слово, 2023. 213 с.

Кононенко П.П. Українознавство: Підручник для вищих навчальних закладів. Київ : В-во Науково-дослідного інституту українознавства, 2005. 680 с.

Кравець В. П. Історія української школи і педагогіки. Курс лекцій : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. та ун-тів. Тернопіль : Тернопіль, 1994. 388 с.

Методологічний семінар НАПН України «Національно-патріотичне виховання дітей та молоді в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України: стратегії та завдання», 6 квітня 2023 р. URL: https://fspo.udpu.edu.ua/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%

B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87

Програма для Вальдорфських шкіл України 1–9 кл. За заг. ред. Крамаренко С.Г. Київ : «Генеза», 2009. 510 с.

Скрипник Г.А. Етнологія, етнографія, народознавство. Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ : В-во «Наукова думка», 2005. 672 с.

Ушинський К.Д. Про народність у громадському вихованні. Твори. В 6 т. Т. 1. Київ : Рад. шк., 1954. С. 50–109.

Франко І. Найновіші напрями в народознавстві. Твори у 50-ти т. Київ : Наукова думка. Т. 45, 1985. С. 254–267.

Чепідь М., Дудник Н. Педагогічні технології: навчально-метод посібник. Київ : Академвидав, 2012. 220 с.

Штайнер Р. Виховання дитини з погляду духовної науки. Київ : Наірі, 2020. 36 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10