ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ОСВІТНІХ, ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА «ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ ОСВІТИ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2413-2039.18/50.15

Ключові слова:

педагогічний контроль, система освіти, програма навчальної дисципліни, підготовка магістрів, фахові компетентності, навчально-методичний комплекс.

Анотація

У статті розкрито зміст навчальної дисципліни «Педагогічний контроль у системі освіти» у підготовці магістрів з освітніх, педагогічних наук. Метою цієї дисципліни є формування у студентів чітких уявлень про різновиди, форми та методи педагогічного контролю та їх вплив на якість освітнього процесу. Це дозволяє майбутнім викладачам отримати не лише теоретичні знання, а й практичні навички, які будуть корисні для їхньої професійної діяльності. Розкрито змістове наповнення тем (завдання освіти на сучасному етапі розвитку суспільства та педагогічний контроль за їх виконанням у системі української освіти; функції та види педагогічного контролю; поточні та періодичні оцінювання і контроль у навчанні; самооцінка та самоконтроль у пізнавальній і перетворювальній діяльності; педагогічний контроль у вихованні; педагогічний контроль за спілкуванням; організація педагогічно доцільного середовища та високодуховної атмосфери як необхідна умова педагогічного контролю в системі освіти). Дисципліна спрямована на формування фахових компетентностей та розвиток професійних навичок, необхідних для успішної педагогічної діяльності. Вона сприяє розширенню кругозору студентів, розвитку їхньої емпатії та аналітичних здібностей. Студенти отримують можливість краще розуміти потреби та індивідуальні особливості, вчаться враховувати їх у процесі навчання та оцінювання. Крім того, вивчення цієї дисципліни сприяє формуванню готовності до самоосвіти та професійного самовдосконалення впродовж життя. Зміст програми орієнтований на розвиток студентів як професіоналів у сфері освіти та науково-дослідницької діяльності. Вона надає студентам можливість знати сучасні досягнення у галузі освіти і педагогіки, використовувати цифрові технології у професійній та дослідницькій діяльності, організовувати освітній процес на основі сучасних підходів та використовувати інноваційні методики навчання. Доведено, що вивчення дисципліни «Педагогічний контроль у системі освіти» є важливим елементом у підготовці кваліфікованих педагогічних кадрів та сприяє підвищенню якості освіти.

Посилання

Бєлова В. Організаційні та психосоціальні аспекти організації дистанційного навчання в закладах вищої освіти в умовах війни. Інноваційна педагогіка. 2023. Вип. 57(1). С. 142–145. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2023_57(1)__30.

Карпенко О., Прокопів Л. Вища освіта в контексті євроінтеграції : навч.-метод. посібник для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти. Дрогобич: Посвіт, 2019. 148 с.

Клепак А. Освіта в умовах війни: ціннісно-смислові орієнтири перемоги України. Сіверянський літопис. 2023. № 6. С.142–144. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2023_6_21.

Кобрій О., Яців О. Педагогічний контроль у системі освіти. Робоча програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджена 13 червня 2023 р. Дрогобич, 2023. 10 с.

Кобрій О., Яців О. Педагогічний контроль у системі освіти: навч. посіб. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2022. 86 с.

Непорада І. Адаптація студентів-першокурсників до дистанційного навчання в умовах воєнного стану . Імідж сучасного педагога. 2023. (1(208). C. 39–44. URL: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-39-44

Освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» (2023). URL: https://dspu.edu.ua/infopackstud/fakultetistoriyi-pedagogiky-ta-psyxologiyi-2023-rik/

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки для другого (магістерського) рівня вищої освіти : наказ МОН України №520 від 11.05.2021 р. URL : https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/82566/

Продан В. І. Освіта в умовах війни та надзвичайних ситуацій: досвід країн та перспективи для України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2023. Вип. 78(1). С. 126–132.

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2023_78(1)__22

Рудіна М. Самостійна робота у вимірі дистанційної освіти: дослідження думки студентів університету. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. 2023. № 2. С. 53–60. : http://nbuv.gov.ua/UJRN/punpu_2023_2_9.

Yatsiv O. Pedagogical control in the education system: lecture texts. Drohobych : Posvit, 2023. 112 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-10